• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı

   

  BİRİNCİ KISIM

  Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   

  1-Amaç

  2-Kapsam

  3-Dayanak

  4-Tanımlar

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Sosyal Sigorta Kayıt ve İşlemlerinin Genel Esasları

   

  5-Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü ile zorunluluk hali

  6-Merkezi veri tabanının oluşturulması

  7-Sosyal sigorta kayıtlarının tutulması ve düzeltilmesine ilişkin esaslar

  8-Kayıtların paylaşımı

   

  İKİNCİ KISIM

  Sigortalıların Tescili ve Hizmet Kayıtları

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Sigortalılara İlişkin Hükümler

   

  9-Sigortalı sayılanlar

  10-Sigortalı sayılmayanlar

  11-Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü

  12-Sigortalıların kendilerini bildirmesi

  13-Sigortalıların kamu idareleri ile bankalarca bildirilmesi

  14-Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Sigortalıların Tescili

   

  15-Sigortalı işe giriş bildirgesi

  16-Sigortalı tescili ve sosyal güvenlik sicil numarası

  17-Sigorta sicil dosyaları elektronik arşivi

  18-Sigortalıların re’sen tescili

  19-Sigortalıların yersiz tescili

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Sigortalı Hizmet Kayıtları

   

  20-Sigortalı hizmet kayıtlarının oluşturulması

  21-Sigortalı tescil ve hizmet kayıtları arasında mutabakat sağlanması

  22-Kayıtların güncel ve doğru tutulması

  23-Hizmet kayıtlarının paylaşımı

  24-Hizmet kayıtlarının düzeltilmesi

  25-Sigortalı işten ayrılış bildirgesi

  26-Hizmetlerin tespiti

   

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  İşyerlerinin Tescili

  BİRİNCİ BÖLÜM

  İşyerinin Bildirilmesi

   

  27-İşyeri bildirgesi

  28-İşyeri sicil numarası

  29-İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler

  30-Belirli yerde yapılmayan ve belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işlerin tescili

  31-Alt işveren ve sigortalıyı geçici olarak devir alanın yükümlülüğü

  32-Tespit veya resmî belgelere istinaden tescil

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  İşyeri Tescilinde Meydana Gelen Değişiklikler

   

  33-İşyerinin nakli, devri, intikali

  34-İşyeri dosyalarının işlemden kaldırılması

   

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Hizmet Akdi ile veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların

  Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Ait İşlemler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi ve Soruşturulması

   

  35-İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi

  36-Meslek hastalığının tespiti, bildirimi ve bildirim süresi

  37-İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlara İlişkin İşlemler

   

  38-Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı

  39-Sigortalılara verilecek olan istirahatlar

  40-Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi

  41-Sürekli iş göremezlik geliri

  42-Ölüm geliri

  43-Evlenme ve cenaze ödeneği

  44-Sigortalıdan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerleri

   

  45-İşverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

  46-Peşin sermaye değeri tabloları

  47-Peşin sermaye değerinde yaş hesabı

  48-Rücu davalarına esas tutarın hesabı

   

  BEŞİNCİ KISIM

  Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin İşlemler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Malûllük Sigortası

   

  49-Malûl sayılma, malûllük aylığından yararlanma, harp ve vazife malûllüğü

  50-Sevk işlemleri

  51-Malûllük durumunun tespiti

  52-Kararın bildirimi ve itiraz

  53-Malûllük aylığı başvurusu ve istenecek belgeler

  54-Malûllük aylığının başlangıcı

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yaşlılık Sigortası

   

  55-Yaşlılık aylığından yararlanma

  56-Yaşlılık aylığı başvurusu ve istenecek belgeler

  57-Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

  58-Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışma

  59-Yaşlılık toptan ödemesi ve ihyası

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Ölüm Sigortası

   

  60-Hak sahiplerinin ölüm aylığından yararlanma şartları

  61-Ölüm aylığı başvurusu ve istenecek belgeler

  62-Ölüm aylığının başlangıcı ve kesilmesi

  63-Ölüm toptan ödemesi ve ihyası

  64-Evlenme ödeneği

  65-Cenaze ödeneği

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Konular

   

  66-Borçlanmaya ilişkin süreler

  67-Tahsis talep tarihi

   

  ALTINCI KISIM

  Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Gelir ve Aylıkların Ödenmesi

   

  68-Ödemeler kütüğü

  69-Ödeme dönemi ve ödeme tarihleri

  70-Ödeme şekli ve ödeme merkezleri

  71-Tanıtım kartları

  72-Kanunî temsilcilere ödeme yapılması

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yoklama İşlemlerinin Usul ve Esasları

   

  73-Yoklama işlemlerinin amacı

  74-Yoklama işlemlerinin kapsamı

  75-Yoklama yapılması

  76-İlgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istenmesi

  77-Yoklama yetkisi

  78-Kontrol muayenesi

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Ait Çeşitli Hükümler

   

  79-Prim ödeme şartı

  80-Kanunî temsilcilerce veya vekillerce yapılan tahsis başvuruları

  81-Yabancı uyrukluların başvuruları

  82-Avans ödenmesi

  83-Kurumca hazırlanacak belgeler

  84-Gerçeğe aykırı bildirimler

  85-Farklı doğum tarihleri

   

  YEDİNCİ KISIM

  Sigortalıların Yurt Dışında Bulunmaları ve İsteğe Bağlı Sigorta

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Sigortalıların Yurt Dışında Bulunmaları

   

  86-Sigortalıların görev ve işleri nedeniyle yurt dışında bulundukları sürelerin tespiti

  87-Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde, işverenlerce üstlenilen işlere ilişkin işlemler

  88-Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalışan sigortalılara sağlanan haklar

  89-İşverenin yükümlülüğü

  90-Sigorta olaylarının bildirilmesi

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  İsteğe Bağlı Sigorta

   

  91-İsteğe bağlı sigorta şartları

  92-İsteğe bağlı sigortalılık başvurusu ve tescil

  93-İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu sigortalılıkla çakışma

  94-İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi

  95-İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi ve yeniden başlaması

  96-İsteğe bağlı sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesi

   

  SEKİZİNCİ KISIM

  Sigorta Primleri

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Sigorta Primine Esas Kazançlar

   

  97-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları

  98-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları

  99-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları

  100-Prim ödeme gün sayısı ve günlük kazanç

  101-Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

   

  102-Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması

  103-Aylık prim ve hizmet belgesinin sonradan verilmesi

  104-Belgenin dayanağı

  105-Ücret tediye bordrosu

  106-Ücret tediye bordrosunun ayrı ayrı düzenlenmesi ve belgenin işyeri kayıtları ile mutabakatı

  107-İşyeri kayıtlarının ibrazı

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Primlerin Ödenmesi

   

  108-Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme

  109-Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Kuruma Yeterli İşçiliğin Bildirilmiş Olup Olmadığına İlişkin Araştırma

  ve Re’sen Yapılacak İşlemler

   

  110-İhale konulu işlerde araştırma ve re’sen yapılacak işlemler

  111-Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler

  112-Araştırma ve re’sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler

  113-İtiraz komisyonları

   

  DOKUZUNCU KISIM

  Kontrol, Denetim, Soruşturma ve Sigortasız Çalışmanın Önlenmesi

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Kontrol, Denetim, Soruşturma

   

  114-Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları

  115-Kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılacak tespitler

  116-Kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan tespitlere ilişkin yürütülecek işlemler

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Sosyal Güvenlik Bilincinin Yaygınlaştırılması

   

  117-Eğitim ve bilinçlendirme

   

  ONUNCU KISIM

  Çeşitli, Yürürlükten Kaldırılan, Geçici ve Son Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

   

  118-Zamanaşımının mahiyeti ve süresi

  119-Sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre Kurum alacaklarının tahsili ve bilgi istenilmesi

  120-Bilgi ve belge istenilmesi

  121-Tebliğ çıkarma yetkisi ve bildirimler

  122-4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar

  123-İtibari hizmet süreleri ve itibari hizmet süresi primi

  124-Başvuru veya bildirimin şekline göre itibar edilen tarih

  125-Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve uygulanmasına devam edilecek hükümler

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Geçici ve Son Hükümler

   

  G1-Sigorta ve emekli sicil ile tahsis numaraları ve dosyalar

  G2-Eski işyerlerinin tescil işlemleri

  G3-İsteğe bağlı sigortalılar

  G4-Eski gelir ve aylıklarda durum değişiklikleri ve alt sınır aylığı

  G5-506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

  G6-1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

  G7-2829 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

  G8-2926 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

  G9-5434 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklar ile diğer ödemeler

  G10-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi olanlarla ilgili işlemler

  G11-5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenekleri

  G12-5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında uygulanacak işlemler

  G13-Vazife malûllüğü kapsamı

  G14-5434 sayılı Kanuna tabi özürlülere ilişkin hükümler

  G15-Bazı kamu personelinin borçlanma işlemleri

  G16-5434 sayılı Kanuna göre hizmet azlığı sebebiyle aylığa hak kazanamayıp bu Kanuna göre aylığa hak kazananlar

  G17-Kanunun yürürlük tarihinden sonra tazminat ödenecek belediye başkanları

  G18-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma

  G19-Geçici iş göremezlik ödenekleri

  G20-Kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelerin borçlanılması

  G21-506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarca kuruma yapılacak bildirimler

  G22-Kurumca istenilen bazı belgelerin kâğıt ortamında alınmasına devam edilmesi

  G23-Hakedilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin ayrı ayrı gösterilmesi

   

  126-Yürürlük

  127-Yürütme

   

  Üyelik Girişi