• https://www.facebook.com/pages/Yal%C3%A7in-%C3%87apanik-I%C5%9F-Ve-Sosyal-G%C3%BCvenlik-Dani%C5%9Fmanli%C4%9Fi/214839105258198
  KATEGORİLER

  Sosyal Güvenlik Terimler Sözlüğü

  Türkçe-İngilizce Sözlük

  A

  2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunlaw number 2022 on putting needy, weak and forlorn turkish citiziens over the age of 65 on pension
  4857 sayılı iş kanunulabour law number 4857
  506.SGK kurulan özel sandıklarfunds established by act no:506
  5434 sayılı emekli sandığı kanunulaw number 5434 on republic of turkey pension fund
  657 sayılı devlet memurları kanunupublic servants law number 657
  aday çırakcandidate apprentice
  adi malullükordinary invalidity
  aile hekimifamily physician
  aile hekimi muayenelerifamily physician examination
  aile yardımıfamiliy benefit, family allowance
  aile zammıfamily ıncrement
  aktif sigortalılarinsured
  aktif/pasifinsured/pensioner
  alt işverensub - employer
  alt sınırlower limit
  analık halimaternity status
  analık sigortasımaternity insurance
  asgari aylık tutarıamount of minimum pension
  asgari emekli aylığıminimum pension
  asgari işçilikminimum workmanship
  asgari işçilik tespit komisyonucomission determining minimum workmanship
  asgari ücretminimum wage
  ayakta tedavioutpatient treatment, ambulatory care
  aylığa hak kazanmakQualified for pension
  aylıkpension
  aylık bağlamagrant a pension,monthly pension assignment
  aylık bağlama oranıreplacement rate
  aylık değişimmonthly rate of change
  aylık göstergemonthly indicators
  aylık prime esas kazançmonthly earning subject to premium
  aylık talebipension claim
  aylık talep tarihipension claim date
  aylıksız izinon leave without pension
  ayni yardımbenefits in kind
  azami emekli aylığımaximum pension

  B

  bağımlıdependent
  bağımlılık oranıdependency ratio
  bağımsız çalışanself employed
  bakmakla yükümlü olduğu kişidependents
  basamakstep
  başlangıç süresiinitiation period
  bildirimnotification
  bireysel emeklilik sistemipersonel retirement system
  borçlanmadebit
  borçlanma talep tarihidebit claim date
  boşanmış kişidivorced person
  bulaşıcı hastalıkcontagious disease

  C

  cenaze ödeneğifuneral benefit
  cezai işlempenal transactions
  çağrı üzerine çalışmawork upon call
  çalışma gücündeki kayıp oranıratio of work strength loss
  çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığıministry of labor and social security
  çırakapprentice
  çıraklıkapprenticeship
  çocuk zamlarıchild increment

  D

  denetim ve kontrolle görevli memurofficers authorized with inspection and control
  devir alantransferee
  devlet katkısıstate assistance, contribution of state
  devlet memurları kanunupublic servants law
  doğum yardımıbirth benefit
  doğuştan özürlüdisabled from birth
  döner sermayeli kuruluşlarorganizations having revolving funds
  dul aylığıwidow(er)'s pension
  dul erkekwidower
  dul kadınwidow

  E

  ek göstergesupplementary scale, additional indicators
  ek karşılık primiadditional return premium
  ek ödemesupplementary payment
  emekli aylığı ödemeleripension payments
  emekli ikramiyesiretirement bonus
  emekli keseneğiretirement deduction
  emekli keseneğine esas aylıkbasis of retirement deduction
  emekli kişiretired person
  emekli sandığıpension fund
  emeklilikpension
  emeklilik ikramiyesiretirement compensation
  emeklilik işlemleriretirement transactions
  emzirme ödeneğinursing benefit
  erken emeklilik yaşıearly pensionable age
  erken ödeme indirimiprepayment discount
  esas göstergeprincipal criterion
  esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlartraders and artisans and other independent workers
  evlenme ödeneğimarriage bonuses

  F

  fiili hizmet süresiactual service period
  fiili hizmet süresi zammıactual service term increment
  fiili hizmet zammıactual service increase

  G

  gecikme cezasıdefault fine
  gecikme zammıdefault increment
  geçici iskan izin belgesitemporary settlement permission
  geçici iş ilişkisitemporary work relation
  geçici işgöremezliktemporary incapacity
  geçici işgöremezlik ödeneğitemporary incapacity allowance, provisional payment for disability for service
  geçici maddeinterim article, provisional article
  gelir vergisiincome tax
  gelir-gider farkıdeficit
  genel sağlık sigortalısıuniversal health insurance holder
  genel sağlık sigortasıuniversal health insurance
  genel sağlık sigortası primiuniversal health insurance premium
  giriş bildirgesientrance notification
  görev tazminatıduty compensation
  görev yolluklarıduty travel allowance
  göstergecriterion
  gösterge sistemicriteria system
  götürü bedellump sump price
  güçsüzweak, frailty
  güncelleme katsayısıupdate coefficient
  günlük kazançdaily earnings

  H

  hak sahiplerine gelir bağlanmasıputting right holders on income
  hakedilen ücretdeserved wages
  hakedişprogress payment
  haksahibisurvivor
  halefsuccessor
  harp malulleriwar veterans
  harp malullüğü aylığıdisabled veteran pension
  harp malullüğü zammıwar invalidity increase
  hastalık halisickness status
  hastalık sigortasısickness insurance, health insurance
  hizmet akdiservice contract
  hizmet birleştirilmesijoining service
  hizmet süresiservice period, service term

  İ

  iadesi gereken primlerpremiums which require refunding
  icra takibiexecution presecution
  idari işlemadministrative transactions
  idari para cezasıadministrative fine
  ihale mevzuatıtender legislation
  ihbar tazminatıpay in lieu of notice (pılon)
  ihyaregeneration, recreate
  ikamet edenlerresidents
  ikramiyebonus
  ilave ücretadditional fees
  ilişiksizlik belgesitermination of connection document
  isteğe bağlı sigortaoptional insurance
  isteğe bağlı sigortalıoptional insurance holder, voluntary insured
  iş güvenliğiwork safety
  iş kazasıwork accident, employment injuries
  iş kazası sigortasıwork accident insurance, employment injuries insurance
  iş sağlığıwork health
  iş yeri büyüklüğüsize of work places
  işçi sendikalarılabour unions
  işgücülabour force
  işgünüworkday
  işsizlik ödeneğiunemployment benefit
  işsizlik sigortasıunemployment insurance
  işsonu tazminatıdismissal pay
  iştirakçilikpartnership
  işverenemployer
  işveren hissesi primipremium of employer share
  işveren vekiliemployer's agent
  işyeriworkplace
  işyeri bildirgesiworkplace notification
  işyeri kayıtlarıworkplace records
  işyeri sahibiworkplace owners
  işyeri tesciliworkplace registration
  itibari hizmet süresinominal servis period
  itibari hizmet süresi karşılığınominal servis period compensation

  K

  kadrostaff position
  kadrosuzluk tazminatıout of permanent staff compensation
  kamu çalışanıcivil servant
  kamu idareleripublic administrations
  kamu iktisadi teşebbüsüstate economic enterprise
  kanuni faizlegal interest
  kapsamdışı nüfus oranırate of unregistered popülation
  karşılıkcompensation
  kasa tazminatıcash compensation
  katılım payıcontribution rate
  katsayıcoefficient
  kayıtdışıunderground
  kazanılmış hakvested right
  kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarindividuals working on his/her own name and account
  kesenekdeduction
  kesintideduction
  keşif ücretiestimated cost
  kıdem aylığıseniority pension
  kıdem tazminatıseverance pay
  kısa çalışma ödeneğishort working benefit
  kısa vadeli sigorta kollarıshort term insurance branches
  kısmi aylıkpartial pension
  kısmi süreli hizmet akdipart time service contract
  kimsesizforlorn
  kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetipersonal preventive health - care service
  köy ve mahalle muhtarlarıvillage and quarter headmen
  kursiyertrainee
  kurum sağlık kuruluhealth committee of the institution

  M

  madalya aylığımedal holders benefits
  mahsup etmekdeduction
  makam tazminatıposition compensation
  malul sayılmaconsidering as disabled
  malullükinvalidity, disability
  malullük aylığıdisable pension, ınvalidity benefit
  malullük sigortasıinvalidity insurance
  memurcivil servant
  memur aylığıcivil servant pension
  memur maaş katsayısıcivil servant salary coefficient
  memur maaş katsayısındaki artışincrease in sivil servant salary coefficient
  meslek hastalığıoccupational disease
  meslek hastalığı sigortasıoccupational diseases insurance
  mesleki eğitimvocational education
  meslekte kazanma gücüearning power in profession
  mevsimselseasonal
  muacceliyetmaturity
  muafiyetlerexemptions
  muhtaçneedy
  mülga (değişik, değiştirilen)amended
  mütekabiliyetreciprocity principle

  N

  nafakaalimony
  nakdi ödemecash payment
  nakdi tazminatcash compensation
  nakdi yardımsubsidy

  O

  ortalama aylık kazançaverage monthly earning
  ortalama emekli aylığıaverage pension
  ortalama günlük kazançaverage daily earning
  ortalama yıllık kazançaverage annual earning
  ödeme dönemipayment term
  ödeme yükümlülüğüpayment liability
  ödenekbenefit, allocation
  ölen eşdeceased spouse
  ölen sigortalıdeceased insurance, death insurance
  ölüm aylığısurvivor pension, dead pension
  ölüm sigortasısurvivor insurance
  ölüm yardımıfuneral benefit, funeral grant
  özel sağlık sigortasıspecial health insurance
  özürlüdisabled

  P

  pasif sigortalılarpensioner
  peşin sermaye değericapital value in advance
  primpremium
  prim aralığıpremium gap
  prim belgeleripremium documents
  prim borcupremium debt
  prim geliripremium income
  prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranıcompansation rate of pension and health payments by premium income
  prim oranlarıpremium rates
  prim ödeme gün sayısınumber of premium payment days
  prim ödeme yükümlüsüpersons obliged to pay premiums
  prime esas kazançearning subject to premium, insurable earning
  prime ilişkin her türlü borçany kind of debts related premiums

  R

  refakatçi giderlericompanian expenses
  re'sen emekliliksua sponte retirement

  S-Ş

  sağlık giderihealt expenditure
  sağlık harcamasıhealth care expensen
  sağlık hizmetihealth - care service
  sağlık hizmeti sunucusuhealth - care service provider
  sağlık hizmetlerihealth-care services
  sağlık kurulumedical board, health committee
  sağlık kurulu raporuhealth committee report, medical board report
  sağlık ödemelerihealth payments
  sakatdisabled
  sakatlıkdisability
  salt çoğunlukabsolute majority
  sandıkfund
  serbest meslekself-employment
  serbest meslek kazancıself - employment income
  sevk zinciritransfer chain
  seyyar görev tazminatımobile duty compensation
  sığınmacırefugees
  sığınmacı ve vatansızrefugee and heimatlos
  sigortainsurance, coverage
  sigortalıinsurance holder
  sigortalı işe giriş bildirgesiinsurance holder employment report
  sigortalı nüfus oranırate of insured population
  sigortalı sayılanlarindividuals deemed to be ınsurance holders
  sigortalılığın başlangıcıthe beginning of insured status
  sigortalılığın sona ermesitermination of the insurance
  sigortalılıkinsurance status
  sigortalılık hallerinin birleştirilmesijoining of insurance statuses
  sigortalılık süresiinsurance period insurance term
  sosyal güvenlik destek primisocial security support premium
  sosyal güvenlik kanunusocial security act
  sosyal güvenlik kapsamısocial security coverage
  sosyal güvenlik kapsamında çalışan sigortalılarinsured persons in social security coverage
  sosyal güvenlik kurumusocial security institution
  sosyal güvenlik sözleşmesisocial security agreement
  sosyal sigortalar kurumusocial insurance institution
  sosyal yardımsocial assistance, welfare
  sosyal yardım zammısocial assistance increase, social welfare increase
  sözleşmelicontracted
  sözleşmesiznon-contracted
  sürekli bakımpermanent care
  sürekli iş göremezlik geliripermanent incapacity income
  sürekli işgöremezlikpermanent incapacity
  şeref aylığıhonorary pension

  T

  taban aylıkbase pension
  tahakkukaccrual
  tahsilatcollection
  tahsis talebiclaim allotment
  taksitlendirmedividing into installment
  talep dilekçesirequest petition
  tarım sigortalıinsured in agricultural sector
  tarımsal faaliyetagricultural activity
  tarımsal ürünagricultural product
  tasfiyeliquidation
  tazmin etmecompensate
  tazminatindemnity
  tebliğ etmekcommunicate
  tecildeferment
  tedaviteatment
  tedavi bedelitreatment price
  tehlike derecesidanger degrees
  tehlike sınıfıdanger classes
  telafi edici ödemerestitution allocation amount
  teminatguarantee
  temlikalienation
  temsil tazminatırepresentation compensation
  tescilregistration
  tespitdetermination
  teşvikincentives
  ticarî kazançcommercial earnings
  toplu iş sözleşmesicollective labour agreement
  toplu ödemecollective payment
  topluluk sigortasıgroup insurance
  toptan ödemefull payment, single payment.
  türkiye odalar ve borsalar birliğiturkish union of chambers and stocks
  tütün ikramiyesitobacco bonus
  tüzel kişiartificial person

  U

  uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleriinternational social security convention
  uzlaşmareconciliation
  uzlaşma tutanağıreconciliation minutes
  uzun vadeli sigortalong term insurance
  uzun vadeli sigorta kollarılong term ınsurance branches

  Ü

  ücretwage
  üçüncü kişilerthird parties
  üst gösterge tespit tablosuupper criteria setting table

  V

  vatani hizmet tertibi(vataniler)patriotic services
  vatansızheimatlos
  vazife malüllüğüduty disability, incapacity
  vazife malülüservice-disabled
  vekilproxy
  vergi usul kanunutax produce law

  Y-Z

  yapı kullanma izin belgesistructure using permission
  yapılandırmarestructuring
  yaralıinjured
  yardımaid
  yargı mercilerilegal authorities
  yasal emeklilik yaşıstatutory pensionable age
  yaşlılıkold-age
  yaşlılık aylığıold - age pension
  yaşlılık aylığı bağlama oranıratio of old age assistance assignment
  yaşlılık sigortasıold-age insurance
  yatarak tedaviinpatient treatment
  yetim aylığıorphan pension
  yoklama işlemleriexamination transactions
  yönetim kuruluboard of directors
  yurtdışı hizmet borçlanmasıforeign service debt
  yurtdışında tedavitreatment abroad
  yükümlülükobligation
  yürürlükten kaldırılanabrogated
  zorunlu sigortalıcompulsory insured person

   

     Üyelik Girişi